Komisia sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: Anna Schlosserová
Podpredseda: Ing. Pavol Gašper
Sekretár: Ing. Pavel Slaninka 
Členovia – poslanci: Mgr. Jozef Bača
  PhDr. Jozef Baran 
  Ing. Martin Meričko
  PhDr. Vladimír Ledecký
  MVDr. Ján Ferko
 Členovia – neposlanci: Ing. Rudolf Michalov
  Ing. Maroš Šatný, PhD.
  Ing. Anton Gašpár
  Ing. Ján Artim
  Ing. Tomáš Hyben, PhD.
  Ing. Jozef Berta 

Termín zasadnutia: 29. januára 2014 (streda) o 10.00 hod.
Miesto konania: kancelária vedúcej Odboru sociálneho Úradu PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (budova Strednej priemyselnej školy strojníckej)  

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010
  4. Rôzne
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v.r. 
predsedníčka komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK

PhDr. Margita Poptrajanovski, v.r.
sekretár komisie 

 

Zasadnutia komisie

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023