Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Podpredseda: Mgr. Miloslav Repaský
Sekretár: PaedDr. Ján Furman
Členovia – poslanci: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
  Mgr. Martin Šmilňák
  Mgr. Igor Wzoš
  Ing. Peter Pipák, MPH
  Mgr. Štefan Pčola
Členovia – neposlanci: Mgr. Peter Vaščák
  RNDr. Marcel Tkáč
  Mgr. Patrícia Lorková
  Mgr. Daniela Lenková
  Mgr. Alena Madzinová
  PaedDr. Alžbeta Chamillová 

Termín zasadnutia: 23. 01. 2014 o 13,00 hod.

Miesto konania: Malá zasadačka Úradu PSK (2. podlažie), Námestie mieru 2, Prešov

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2014, ktorým sa ruší Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2014, ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015
  5. Návrh Plánu zasadnutí Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK na rok 2014
  6. Rôzne
  7. Záver

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r.
predseda Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Karol Lacko, PhD., v.r.
sekretár komisie

Zasadnutia komisie 

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023