Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: Pavol Ceľuch
Sekretár: PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
Členovia – poslanci: Ing. Stanislav Kahanec
  Ing. Martin Fecko
  MUDr. Patrik Mihaľ
  Jozef Kanuščák
  Ján Holinka
  Mgr. Nadežda Sirková

Majetkové priznania predsedu PSK a poslancov PSK

Pozvánka

V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

18. rokovanie   Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri ZPSK pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

24. 03. 2022 o 13:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti na l. poschodí

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Informácia aktuálnom stave podávania Oznámení
  4. Diskusia
  5. Záver

Z dôvodu závažnosti prerokovanej problematiky je účasť všetkých členov komisie potrebná.

v. r. Pavol Ceľuch
predseda komisie

v. r. PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
sekretárka komisie

Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené uznesenia (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vo svojej činnosti  riadi Rokovacím poriadkom komisie a ústavným  zákonom 357/2004 Z. Z. 

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023