1. zasadnutie Komisie mandátovej pri ZPSK (30. 08. 2021)

Pozvánka

 1. rokovanie  Komisie  mandátovej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

30. 08. 2021 o  9:00 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v kancelárii č. 003 na prízemí 

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o zániku mandátu
  3. Informácia o nástupe náhradníka na uvoľnený mandát
  4. Záver

Z dôvodu závažnosti prerokovanej problematiky je účasť všetkých členov komisie potrebná.

 

Peter Pilip, v. r.
predseda komisie

PhDr. Gabriela Petrová, PhD., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023