Kandidátne listiny na poslancov a predsedu

Podávanie kandidátnych listín

Podrobnejšie informácie o podávaní kandidátnych listín nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR, na ktorej budú publikované všetky dôležité informácie potrebné pre kandidátov, politické strany alebo verejnosť, vrátane formulárov a vzorov kandidátnych listín a príloh k nim.

Pre bezproblémovú administráciu preberania kandidátnych listín doporučujeme vopred kontaktovať na zverejnených telefónnych číslach zapisovateľku Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja.

Informácie pre politické strany, koalície a nezávislých kandidátov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu zapisovateľke volebnej komisie samosprávneho kraja prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 5. septembra 2017), a to

  • v listinnej forme
  • aj elektronickej forme (je potrebné doručiť na elektronickom nosiči CD alebo USB kľúči v textovom editore; elektronický podpis sa nevyžaduje).

Kandidátnu listinu na poslanca alebo predsedu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

UPOZORNENIE pre nezávislých kandidátov

Upozorňujeme Vás, že pre podávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 4. novembra 2017 platí NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA. 

V súlade s platnou právnou úpravou je súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta OSOBITNÁ LISTINA  (NIE PETÍCIA), ktorá obsahuje iné zákonné náležitosti ako to bolo v prípade, kedy bola súčasťou kandidátnej listiny PETÍCIA.

Podanie kandidátnej listiny na poslanca a predsedu – politickou stranou alebo koalíciou

Kandidát na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja 

Na stiahnutie – TLAČIVO Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja s prílohami

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja

Na stiahnutie – TLAČIVO Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí pre voľby predsedu samosprávneho kraja s prílohami

 Podanie kandidátnej listiny na poslanca a predsedu – nezávislým kandidátom

Kandidátnu listinu na poslanca alebo predsedu môže podať nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 5. septembra 2017) zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja.

Kandidát na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja

Na stiahnutie – TLAČIVO Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja s prílohami

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja

Na stiahnutie – TLAČIVO Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja s prílohami

Publikované: 28. 8. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023