Voľby 2013

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013 – 2017

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb.

Dňa 9. novembra 2013 sa uskutočnili voľby poslancov a predsedu Prešovského samosprávneho kraja.  Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 359/2013 Z. z. zo dňa 11. novembra 2013 vyhlásil druhé kolo volieb predsedov samosprávnych krajov. Deň druhého kola volieb určil na sobotu 23. novembra 2013.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.

Výsledky volieb

Ďalšie informácie o výsledkoch volieb sú zverejnené na stránke Štatistického úradu SR

Vzdanie sa kandidátky

Zápisnice Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja

Prvé zasadnutie obvodných volebných komisií

V súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zvoláva Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prvé zasadanie obvodných volebných komisií na deň 14.10.2013 o 14:30 hod. v zasadačke Úradu PSK na 1. poschodí, Nám. Mieru č. 2, Prešov.

Na zasadaní zapisovatelia a členovia obvodných volebných komisií zložia do rúk predsedu sľub , budú vyžrebovaní predsedovia a podpredsedovia obvodných volebných komisií a súčasne budú vyškolení zapisovateľkou volebnej komisie samosprávneho kraja.

Zapisovateľka volebnej komisie samosprávneho kraja

V súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v platnom znení predseda Prešovského samosprávneho kraja vymenoval dňa 28.08.2013 za zapisovateľku volebnej komisie samosprávneho kraja JUDr. Máriu Lukačíkovú (* poznámka: v čase neprítomnosti zapisovateľku zastupuje JUDr. Mária Madzinová, č. dv. 239).

Kontakt:

  • Úrad PSK , Námestie mieru č. 2, Prešov (kancelária č. dv. 238)
  • e-mail : maria.lukacikova(at)vucpo.sktelefón: 051 /7081 141, 0917 729 51

Organizačné zabezpečenie volieb

Za organizačné zabezpečenie volieb zodpovedá PhDr. Gabriela Petrová,PhD.

Kontakt:

  • Úrad PSK , Námestie mieru č. 2, Prešov (kancelária č. dv. 329)
  • e-mail : gabriela.petrova(at)vucpo.sk
  • telefón: 051 /7081 311

Volebné obvody

Ďalšie informácie

Publikované: 2. 5. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023