Koncepcia rozvoja cestovného ruchu PSK

Koncom roka 2023 sa začala spracovávať Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja internými kapacitami Úradu PSK.
Potreba vypracovania koncepčného dokumentu v oblasti cestovného ruchu vyplýva aj zo Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.

Proces tvorby koncepcie je rozdelený do troch fáz počas obdobia 12 mesiacov:

Prešovský samosprávny kraj vníma dôležitosť participovať na skvalitnení procesov v oblasti rozvoja a napredovania cestovného ruchu v kraji. Tvorba Koncepcie rozvoja CR v PSK bude klásť dôraz na aktívnu súčinnosť so zástupcami kľúčových aktérov v oblasti CR – Krajskej organizácie cestovného ruchu (Severovýchod Slovenska), jednotlivých oblastných organizácií cestovného ruchu v PSK a ďalších zainteresovaných aktérov z územia pohybujúcich sa v oblasti CR v PSK.

Načítavanie obsahu…


Paticipatívne aktivity súvisiace s prípravou koncepcie CR

Workshop č. 1_8.11.2023

Pracovné stretnutie so zástupcami Slovakia Travel_15.2.2024

Pracovné stretnutie so zástupcami Letiska Poprad – Tatry_11.3.2024

Pracovné stretnutie so zástupcami Odboru kultúry Úradu PSK a zástupcami kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja_19.3.2024

Verejná výzva na zapojenie sa do platformy partnerov pri tvorbe Koncepcie rozvoja CR

V prípade záujmu o zapojenie sa do platformy je určený nasledovný odkaz:

Tematické oblasti pracovných skupín:

Vyplnením a odoslaním dotazníka deklarujete svoj záujem byť aktívnym členom pracovnej  skupiny na tvorbu Koncepcie rozvoja CR PSK.
Svoje otázky, návrhy, postrehy môžete i naďalej zasielať na kontaktné osoby.

Kontakt

Ing. Michal Doba
Odbor strategického rozvojaoddelenie Inštitút rozvoja
michal.doba@psk.sk
tel: 051/7081 557

Mgr. Daniel Šimčík
Odbor strategického rozvojaoddelenie regionálneho rozvoja
daniel.simcik@psk.sk
tel: 051/7081 510

Mgr. Andrea Klinková
Odbor strategického rozvojaoddelenie regionálneho rozvoja
andrea.klinkova@psk.sk
tel: 051/7081 576

Mgr. Jana Kuchárová
Odbor strategického rozvojaoddelenie regionálneho rozvoja
jana.kucharova@psk.sk
tel: 051/7081 553

Mgr. Roman Pavlík
Krajský cyklokoordinátor
Odbor strategického rozvojaoddelenie regionálneho rozvoja
roman.pavlik@psk.sk
tel: 051/7081 582

Publikované: 27. 3. 2024

Aktualizované: 27. 3. 2024