Stanoviská ÚPD a ÚPP

Stanoviská k územným plánom a územnoplánovacím podkladom

Pre zabezpečenie uplatňovania záväznej časti schváleného Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení neskorších zmien a doplnkov Prešovský samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom, ako aj ku urbanistickým štúdiám, územným generelom a územným prognózam, t.j. územnoplánovacím podkladom, nasledovné stanoviská:

Publikované: 20. 1. 2021

Aktualizované: 20. 5. 2024