O programe

INTERREG NEXT HUSKROUA 2021-2027

V novom programovom období program cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA mení názov na INTERREG NEXT HUSKROUA.

Európska komisia dňa 3. novembra 2022 schválila programový dokument Interreg na implementáciu programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027.

Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie návrhov sa predpokladá začiatkom roka 2023. V programe je vyčlenených 66 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ zo zdrojov NDICI (Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce), ako aj zo zdrojov ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja).

Program NEXT je štruktúrovaný podľa troch priorít:

  • Odolný a zelený pohraničný región
  • Zdravý a atraktívny pohraničný región
  • Spolupracujúci pohraničný región

Projekty sa budú musieť zamerať na jeden z týchto špecifických cieľov:

  • podpora prispôsobovania sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof
  • zvýšenie biodiverzity a zníženie všetkých foriem znečistenia
  • zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti
  • posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnej inovácii
  • posilnenie spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami

Oprávnenými regiónmi na Slovensku sú Prešovský a Košický kraj. Na podanie projektu je potrebné mať aspoň jedného partnera z Ukrajiny. Účasť maďarských a rumunských partnerov na projekte nie je podmienkou. Celkový možný počet partnerov na jeden projekt je päť.

Publikované: 16. 12. 2022

Aktualizované: 29. 1. 2024