Partnerstvo/Partnerstwo

Program Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou

Polish Partnerstwo w języku polskim

Partnerstwo w języku polskim

 Pomoc s hľadaním partnera pre malé projekty!

Každý malý projekt sa musí realizovať v spolupráci najmenej dvoch subjektov, z ktorých jeden je z Poľska a druhý zo Slovenska.

V malom projekte môže byť okrem žiadateľa a zahraničného partnera aj národný partner.

Potvrdením zahraničného/národného partnerstva uzatvoreného v rámci projektu je tzv. vyhlásenie o spolupráci tvoriace prílohu k žiadosti o príspevok.

Žiadateľ/prijímateľ preberá zodpovednosť za prípravu a realizáciu malého projektu. Partneri majú podpornú úlohu a zodpovedajú za svoju časť projektu. Partneri (zahraniční/národní) môžu, ale nemusia mať časť rozpočtu malého projektu. Pred podpisom zmluvy o poskytnutí príspevku na malý projekt je žiadateľ povinný uzatvoriť partnerskú zmluvu.

Základné povinnosti partnerov

Hľadanie partnera pre malé projektyPovinnosti žiadateľa /prijímateľaPovinnosti zahraničného/národného partnera
Príprava projektuPríprava malého projektu v spolupráci s partnerom/partnermi.Určenie osoby zodpovednej za realizáciu malého projektu.
Príprava a predloženie žiadosti o príspevok na malý projekt príslušnému Správcovi FMP.
Účasť na príprave malého projektu.
Určenie osoby zodpovednej za spoluprácu v rámci malého projektu.Podpísanie vyhlásenia o spolupráci.
Zmluva o poskytnutí príspevku/Partnerská zmluvaPodpísanie zmluvy o poskytnutí príspevku na malý projekt.
Uzatvorenie partnerskej zmluvy s partnerom/partnermi podieľajúcimi sa finančne na projekte, upravujúcej vzájomnú zodpovednosť *
Podpísanie partnerskej zmluvy*
GenerátorObsluha Generátora žiadostí a vyúčtovaní v rozsahu: žiadosti o príspevok, korešpondencie, vykazovania.
Realizácia a  vyúčtovanie malého projektuVecná a finančná zodpovednosť za malý projekt.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie svojich projektových aktivít.
Účasť na realizácii malého projektu, ako sa predpokladá v žiadosti o príspevok/partnerskej zmluve (ak sa uplatňuje)*.
Zabezpečenie toho, aby dokumenty potvrdzujúce pokrok v realizácii projektových aktivít a dosiahnutie ukazovateľov výstupov a výsledkov boli v súlade so žiadosťou o príspevok/partnerskou zmluvou.
Odosielanie žiadostí o platbu v lehotách a podľa požiadaviek stanovených v zmluve o poskytnutí príspevku a v tejto Príručke.
Komunikácia s partnerom/partnermi a plnenie zápisov partnerskej zmluvy (ak sa uplatňuje)*
Kontakt so Správcom FMP, poskytovanie informácií, dokumentov, zastupovanie projektu.
Znalosť a dodržiavanie ustanovení žiadosti, zmluvy o poskytnutí príspevku.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie svojich projektových aktivít.*
Účasť na realizácii malého projektu, ako sa predpokladá v žiadosti o príspevok/partnerskej zmluve (ak sa vzťahuje)*.
Poskytnutie dôkazov o pokroku pri realizácii projektových aktivít a dosiahnutí ukazovateľov výstupov a výsledkov.*
Bezodkladné informovanie prijímateľa/PP o všetkých okolnostiach, ktoré oneskorujú, sťažujú alebo znemožňujú realizáciu projektu.
Propagácia malého projektuZabezpečiť, aby všetky výstupy súvisiace s projektom a informácie poskytované na podujatiach/stretnutiach boli v súlade s pravidlami informovania a publicity uvedenými v súlade s pravidlami informovania a publicity.Dodržiavanie pravidiel informovania a publicity.
PlatbyPrijímanie platieb od Správcu FMP a prevod finančných prostriedkov partnerom projektu.*
Kontrola/auditPomoc pri vykonávaní kontrol, auditov a hodnotení a sprístupňovanie všetkých dokumentov potrebných na tieto účely, poskytovanie potrebných informácií.
Zodpovednosť za všetky nezrovnalosti v deklarovaných jednorazových platbách.Vrátenie všetkých neoprávnene prijatých prostriedkov Správcovi FMP.
Poskytovanie pomoci prijímateľovi počas kontrol, auditov a hodnotení a sprístupňovanie všetkých dokumentov potrebných na tieto účely, poskytovanie potrebných informácií.*
Zodpovednosť za všetky nezrovnalosti v deklarovaných jednorazových platbách.*
Vrátenie všetkých neoprávnene prijatých prostriedkov prijímateľovi  a plnenie všetkých žiadostí prijímateľa o vrátenie prostriedkov v súlade s partnerskou zmluvou.*
UdržateľnosťDodržiavanie povinností po ukončení projektu.Dodržiavanie povinností po ukončení projektu.
Základné povinnosti partnerov – národného/zahraničného , žiadateľa/prijímateľa

* Platí pre projekty s finančnou účasťou zahraničného alebo národného partnera. 

Publikované: 20. 10. 2023

Aktualizované: 1. 12. 2023