Expert hodnotenia - Priorita 4 - prvá výzva

Program Interreg Poľsko - Slovensko Spolufinancovaný Európskou úniou

Program Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027 – malé projekty 

Výzva – expert pre kvalitatívne hodnotenie 

Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu expertov pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov Programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027

Polish Výzva v poľskom jazyku  / Nabor w języku polskim

 Nabor w języku polskim  

Predmet výzvy 

Zabezpečenie  nestranného a transparentného kvalitatívneho hodnotenia žiadostí o príspevok pre malé projekty predložených v rámci Fondu malých projektov (ďalej len „FMP“) programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027 v rámci: 

Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Špecifický cieľ 2 – Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

Hodnotenie sa týka poľských a slovenských malých projektov predložených Prešovskému samosprávnemu kraju ako Správcovi FMP s názvom Spoločne v pohraničí. Podrobný opis priority 4 a Fondu malých projektov nájdete v „Príručke pre prijímateľov malých projektov v programe Interreg Poľsko – Slovensko  2021-2027„, ktorá je k dispozícii v prílohe č.1 (viď. dole). Kompletný dokument je k dispozícii v sekcii Dokumenty.

Kvalitatívne hodnotenie pozostáva z:

 • vecného hodnotenia,
 • hodnotenia cezhraničného vplyvu a partnerstva.

Kvalitatívne hodnotenie vykonávajú nezávislí experti z poľsko-slovenského tímu expertov zriadeného Výborom pre malé projekty. Každý projekt posudzujú nezávisle dvaja experti – (1 PL a 1 SK). Podrobné informácie o zásadách kvalitatívneho hodnotenia malých projektov a práci expertov sú uvedené v:

 • Príručke pre prijímateľa malých projektov v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 – príloha č.1
 • Kritériách kvalitatívneho  hodnotenia spolu s kartou kvalitatívneho  hodnotenia – príloha č.2 
 • Pravidlách výberu a práce expertov v rámci Fondu malých projektov realizovaného v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 – príloha č.3 

Informácie o podmienkach výzvy

Kandidátom/kou na experta/ku môže byť osoba, ktorá kumulatívne spĺňa nasledujúce podmienky:

 1. ovláda slovenský alebo poľský jazyk minimálne na úrovni C1[1]
 2. nemá obmedzené občianske práva,
 3. je plne spôsobilý/á na právne úkony,
 4. nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin alebo úmyselný daňový trestný čin,
 5. nie je zamestnancom Prešovského samosprávneho kraja podieľajúcim sa na realizácii Fondu malých projektov s názvom Spoločne v pohraničí,
 6. má znalosti z problematiky a predpisov týkajúcich sa využívania fondov pomoci Európskej únie, najmä programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 (vyžaduje sa znalosť programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027  a Príručky pre prijímateľa malých projektov programu Interreg Poľsko – Slovensko   2021 – 2027, vrátane: opisu oprávnených aktivít na spolufinancovanie v rámci priority č. 4, špecifického cieľa 2, pravidiel oprávnenosti výdavkov, problematiky realizácie  partnerských projektov, charakteristík cezhraničného projektu, kritérií výberu projektov),
 7. má skúsenosti s prípravou a/alebo realizáciou a/alebo hodnotením projektov financovaných z európskych fondov,
 8. má znalosti a skúsenosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje FMP v rámci priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, Špecifický cieľ 2 – Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“, t. j. s aktivitami súvisiacimi so zvýšením integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia, ktoré sú špecifikované v kapitole 5.4.2 Príručky pre prijímateľa malých projektov (príloha č. 1),
 9. súhlasí so zaradením osobných údajov do zoznamu kandidátov na expertov a so spracovaním osobných údajov, ktoré kandidát na experta zverejní v procese tvorby a vedenia zoznamu kandidátov na expertov, ako aj na účely účasti v procese výberu projektov.

Odmena za posúdenie žiadosti jedného malého projektu je max. 50 EUR.

Na účasť vo výzve na pozíciu experta pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov je potrebné predložiť podpísanú Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertovktorá tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov musí obsahovať:

 1. Osobný dotazník kandidáta/ky na experta/ku – príloha č. 4.1 
 2. Vyhlásenie kandidáta/ky na experta/ku pre kvalitatívne hodnotenie malých projektov – príloha č. 4.2
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov – príloha č. 4.4
 4. Dokumenty potvrdzujúce skúsenosti s prípravou a/alebo implementáciou a/alebo hodnotením projektov financovaných z európskych fondov.
 5. Dokumenty potvrdzujúce znalosti a skúsenosti v oblasti pôsobnosti Fondu malých projektov, t. j. v oblasti aktivít súvisiacich so zvýšením integrácie alebo zlepšením kvality života obyvateľov pohraničia ako napr. budovanie cezhraničných partnerstiev, podpora miestnych cezhraničných iniciatív zameraných na zlepšenie kvality života v pohraničnej oblasti, posilnenie cezhraničnej integrácie a identity obyvateľov pohraničia, atď.

[1] podľa spoločných referenčných úrovní jazykovej zdatnosti stanovených v „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)”

Termín a miesto na predkladanie dokumentov

Žiadosť o zaradenie do zoznamu expertov spolu so všetkými prílohami musí byť doručená najneskôr do 15. novembra 2023 do 15:00 hod.:

 1. elektronicky – skenové verzie vyplnených a podpísaných dokumentov s prílohami sa zasielajú na e-mailovú adresu: fmp@psk.sk, pričom do predmetu správy sa uvedie „Expert – kvalitatívne hodnotenie“ , alebo
 2. osobne/poštou  – pričom na obálku sa uvedenie „Expert – kvalitatívne hodnotenie“ na adresu: Prešovský samosprávny kraj, Odbor projektového riadenia, oddelenie cezhraničných projektov,  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

Upozornenie:

Žiadosti  o zaradenie do zoznamu expertov zaslané po uplynutí stanovenej lehoty (rozhodujúci je dátum doručenia) sa nebudú posudzovať!

Prílohy k žiadosti

Ďalšie informácie

Kandidáti na experta môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:

 • e-mailovej adresy: fmp@psk.sk
 • tel. čísla: + 421 51 70 81 525; + 421 51 70 81 523
 • na adrese: Prešovský samosprávny kraj, Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podrobné informácie o Programe Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027  sú na stránke https://sk.plsk.eu/program-2021-2027.

Výzva je realizovaná v rámci projektu s názvom „Spoločne v pohraničí“, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Publikované: 1. 12. 2023

Aktualizované: 21. 12. 2023